Intern kontroll

Fouriertransforms finansiella rapportering följer Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen.

Styrelsens ambition är att säkerställa en intern kontroll på hög nivå. Det innefattar rutiner för:

  • Kontrollstruktur
  • Kontrollmiljö
  • Riskbedömning
  • Kontrollaktiviteter
  • Information och kommunikation
  • Uppföljning

Ansvarig i företaget för att styrelsens riktlinjer följs och följs upp är VD. Styrelsen kommer att minst en gång per år träffa bolagets revisor utan närvaro av verkställande direktören eller någon annan person från bolagsledningen.