Bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556771-5700

§ 1  Firma

 Bolagets firma är Fouriertransform Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

 Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3  Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara vara att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuhundrafemtiomiljonertjugofemtusen
(750 025 000) kronor och högst tremiljarderetthundratusen (3 000 100 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sjuhundrafemtiomiljonertjugofemtusen (750 025 000) och högst tremiljarderetthundratusen (3 000 100 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman skall utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelse till stämman.

________________________

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2014