Årsstämma 2010

Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 20 april 2010 i Stockholm.

På stämman togs följande beslut:

Utdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att vinsten, 8 256 088 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det beslutades om principer för anställningsvillkor och ersättningar för vd och företagsledning i enlighet med styrelsens förslag, som innebär att Fouriertransform ska tillämpa de riktlinjer som regeringen beslutade om den 20 april 2009 gällande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga bolag med följande förtydligande. Ersättningarna till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga utan att för den skull vara löneledande. Det säkerställs genom att Fouriertransform kontinuerligt införskaffar marknadslöneinformation. Inför anställningsbeslut upprättas underlag avseende bolagets kommande kostnader för anställningen. Incitamentsprogram ska inte förekomma i företagsledningen.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Omval av samtliga styrelseledamöter: Lars-Olof Gustavsson (även omvald som ordförande), Cecilia Schelin Seidegård, Hasse Johansson, Karin Kronstam, Lars-Göran Moberg, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Lars Erik Frediksson.

Arvode

Årsstämman beslutade om följande styrelsearvode, 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd av Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, Tel +46 702 34 00 95