Bolagsstyrning

Fouriertransform AB är ett svenskt aktiebolag som är helägt av svenska staten. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga.

Bolagsstyrningen i Fouriertransform utgår från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden, www.bolagsstyrning.se) som är en del i regeringens ramverk för ägarförvaltningen. I övrigt regleras styrningen av svensk lagstiftning, statens riktlinjer, policydokument fastlagda avstyrelsen samt av interna regelverk och dokument.

Interna styrdokument är bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören, Fouriertransforms Uppförandekod, inklusive hållbarhetspolicy, Jämställdhet- och mångfaldspolicy samt Ägarpolicy, fastställda av styrelsen.

För de helägda statliga företagen tillämpas egna principer, som ersätter Kodens, när det gäller beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer (www.regeringen.se).