Ägarens riktlinjer

Fouriertransform ska investera i och finansiera kommersialiserbara investerings- och FoU-projekt inom industriklustret, med syfte att stärka svensk tillverkningsindustri internationella konkurrenskraft.

Riktlinjerna anges närmare i regeringens proposition "Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom industriklustret m m" (prop. 2008/09:95; bet 2008/09:FiU19; rskr. 2008/09:144). Beslut fattades i riksdagen 18 december 2008, och innebar att bolaget tilldelades ett eget kapital på cirka 3 miljarder kronor.