Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB

2010-03-18

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB tisdagen den 20 april 2010, kl. 15:00. Lokal: Sveavägen 17, Höghus 1, Plan 10, 111 57 Stockholm.

Anmälan om närvarande vid årsstämman kan göras via e-post senast den 14 april 2010 till viveca.gasslander@fouriertransform.se eller skickas med post till Fouriertransform AB, Att Viveca Gasslander Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

Dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman har blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
13. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse och styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisorns arvodering
19. Övrigt
20. Avslutande av stämman

Stockholm, den 12 mars 2010
Fouriertransform AB
Styrelsen

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att vinsten, 8 256 088 kronor, överförs i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Förslagets huvudsakliga innehåll: Principer för anställningsvillkor och ersättningar för vd och företagsledning. Styrelsen föreslår att Fouriertransform ska tillämpa de riktlinjer som regeringen beslutade om den 20 april 2009 gällande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga bolag, med följande förtydligande:

Ersättningarna till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga utan att för den skull vara löneledande. Det säkerställs genom att Fouriertransform kontinuerligt införskaffar marknadslöneinformation. Inför anställningsbeslut upprättas underlag avseende bolagets kommande kostnader för anställningen. Incitamentsprogram ska inte förekomma i företagsledningen.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkterna 15 och 16 på dagordningen)

Det föreslås att styrelsen skall bestå av 7 av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter.

Lars-Olof Gustavsson, omval
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omval
Cecilia Schelin Seidegård, omval
Lars Göran Moberg, omval
Karin Kronstam, omval
Hasse Johansson, omval
Lars Erik Fredriksson, omval

Lars-Olof Gustavsson föreslås till omval till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Val av revisor (punkt 17 på dagordningen)

Konstateras att auktoriserade revisorn Hans Andersson, Deloitte AB, är utsedd revisor till årsstämman 2012.

Styrelsens, eventuella utskotts samt revisors arvodering

Arvode för styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 300 000 kronor
Styrelseledamot: 150 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd av Regeringskansliet.
Inga utskott finns inrättade.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.
Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 19 mars 2010. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets hemsida från och med den 19 mars 2010 och finnas tillgänglig på årsstämman.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600