Fouriertransform delårsrapport kvartal 1, 2010 - Ett händelserikt kvartal

2010-04-20

• VD och fem nya medarbetare bl a med erfarenhet från fordonsindustrin och riskkapitalbranschen tillträdde sina befattningar
• Fouriertransform genomförde fyra nya investeringar för totalt 202 Mkr och hade vid kvartalets utgång investerat i totalt fem bolag
• Kvartalets resultat efter skatt och efter orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 30,7 Mkr uppgick till -3,7 Mkr
• Det totala kassaflödet uppgick till -205,8 Mkr, varav investeringar -201,9 Mkr
• Totala likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 2 761 Mkr

VD:s kommentar

Läget inom fordonsindustrin stabiliserades under årets första kvartal. Många aktörer i branschen anser att den dramatiska nedgången i efterfrågan har planat ut, dock på en mycket låg nivå i jämförelse med åren 2007 och 2008. Dagens produktionsnivå är nu cirka 30 till 50 procent lägre än toppåret 2008 för de flesta aktörerna.

Det är dock för tidigt att dra några slutsatser av utvecklingen under ett enda kvartal. Fortfarande råder en stor osäkerhet om marknadsläget vilket i sin tur påverkar investeringsviljan. Leverantörsledet lever under fortsatt stor press, också när det gäller möjligheterna till finansiering av kommande investeringar. I våra möten med företag i branschen ser vi fortfarande ett stort behov av riskvilligt kapital, inte minst hos de mellanstora företagen.

Vår bild är att Fouriertransform kan komma att spela en viktig roll för de mindre och medelstora bolagen när andra riskkapitalbolag inte längre investerar i fordonsbranschen. Vi ser exempelvis att banker åter erbjuder finansiering när Fouriertransform går in som investerare eller som en diskussionspartner.

Vår målsättning är att snabbt och obyråkratiskt handlägga inkomna investeringsansökningar. Snabbhet och att tänka okonventionellt är viktiga faktorer för att skapa förtroende och framtidstro hos fordonsindustrin.

Att ägarbytet med Saab Automobile och Volvo Personvagnar nu tycks ha gått i lås kan ta en hel del osäkerhet ur beslutsprocesserna framöver på den svenska marknaden. Inte minst skapar detta ett välbehövligt lugn under det kommande året.


Fouriertransform i Kvartal 1, 2010 Kvartal 1, 2009 Förändring, %
sammandrag, Mkr
Periodens resultat -3,7 (1) 7,9 -
Investeringar i
portföljbolag 201,9 - -
Periodens kassaflöde -205,8 2 977,2 -
Likvida medel och
placeringar 2 760,6 2 977,2 -7,3 %


(1) exkluderar orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 30,7 Mkr

Marknadsutveckling, personbilar – en stabilisering men med stor osäkerhet

2010 års första kvartal bjöd på både historiska ägarbyten och marknadssiffror som tänder ett visst hopp efter många månaders sjunkande nyregistreringar.

Det var i decenniets första kvartal som de omtalade försäljningarna av både Saab Automobile och Volvo Car Corporation (VCC) gick i lås. Företagens amerikanska moderbolag var de tillverkare som drabbades hårdast av lågkonjunkturen och den strukturella förändringen i industrin, och avyttringarna av de svenska dotterbolagen blev en nödvändig omstruktureringsåtgärd.

Trots att försäljningarnas bakgrund och tidpunkt är nära nog identiska, finns det stora skillnader mellan de nya ägarna och deras respektive agendor.

I fallet Saab Automobile som var mycket nära nedläggning är vår bedömning att affären inte i första hand går ut på att hitta synergier mellan Spyker och Saab inom produktutveckling och produktion, utan snarare handlar om varumärkesvård och behovet av strukturell förändring.

VCC kommer däremot att svara för halva volymen av Zhejiang Geely Holding Companys fordonsförsäljning. Logiken i affären är sannolikt främst att säkerställa en kompetensöverföring från VCC till Geely inom produktutveckling och samtidigt accelerera Volvos försäljning i Kina för att möjliggöra det eftersträvade försäljningsmålet på 600 000 bilar.

Trots att framtiden kommer att te sig olika för de två bolagen bedömer vi att båda försäljningarna kan vara positiva för den svenska leverantörsbasen. Inköpsbesluten flyttas delvis tillbaka till Sverige, och trots idag begränsade utvecklingsbudgetar kommer bolagen åter att driva utvecklingen av komplettfordon från västsverige. Många leverantörer befinner sig dock fortfarande i en svår finansiell situation och måste se sina produktionsvolymer öka. Baserat på framtidsprognoser, köper många leverantörer råmaterial och komponenter och de skulle sitta med höga kostnader om prognoserna inte infriades. Detta kommer kräva en bred leverantörskompetens, och Fouriertransform kommer aktivt att arbeta för att stärka innovativa inhemska leverantörer som kan tillgodose detta behov.

Trots allt bedömer vi det som mycket positivt att osäkerheten kring de båda företagsförsäljningarna nu är borta, så att de svenska dotterbolagen åter fullt kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, att utveckla, producera och sälja personbilar. Försäljningen kan få ett behövligt stöd om den positiva marknadsutvecklingen för första kvartalet håller i sig.

Enligt Bil Swedens rapport för första kvartalet 2010 har nybilsregistreringen av personbilar stigit med 34,6 procent jämfört med första kvartalet 2009. Detta ligger helt i linje med helårsprognosen på 255 000 enheter som i princip innebär 2008 års nivå, men som bör ses i relation till både 2009 (213 408 enheter) och 2007 (306 794 enheter). Även lastbilsregistreringen steg, med 9,1 procent, men det för Sverige viktiga segmentet lastbilar över 10 ton sjönk med 37,3 procent. Detta segment hade i Sverige redan minskat med 20,4 procent mellan toppnoteringen 2008 (6 525 enheter) och 2009 (5 192 enheter).

Även i EU konstaterades en positiv personbilsutveckling under 2010 års två första månader. Enligt ACEA registrerades totalt 2 033 753 nya bilar, en ökning med 7,9 procent jämfört med motsvarande månader under 2009.

Våra investeringar

Fouriertransform AB har investerat i fem bolag; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB och EffPower AB. Hittills har beslut tagits om 260 Mkr i investeringar varav totalt 246 Mkr har utbetalats. Investerat belopp varierar mellan 10 Mkr, FlexProp och 110 Mkr för Norstel. Arbetet med att utveckla värdet i våra portföljbolag är initierat genom Fouriertransforms investeringsansvariga och styrelseledamöter.


Investeringar under 2009

Powercell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden.
Powercell Sweden grundades 2008 som ett dotterbolag till Volvo Technology Transfer, i sin tur ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Fouriertransform gick in som ägare i oktober 2009 med en investering på 60 miljoner kronor. Övriga ägare är Midroc New Technology som investerar i CleanTech och BioMed, samt OCAS som är ett avancerat, marknadsdrivet forskningscenter i Belgien.

Företaget är under uppbyggnad, med en helt ny anläggning i Göteborg och ett 60-tal anställda vid årsskiftet 2009/10. Målet är att bli norra Europas största bränslecellsanläggning med 100 anställda inom de kommande tre åren.


Investeringar under Kvartal 1, 2010

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon

Bolaget har potential att bli en av världens ledande leverantörer av SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Norstel har, genom de senaste årens omfattande och fokuserade utvecklingsinsatser, nått goda resultat som indikerar att företaget ligger långt fram i utvecklandet av SiC-wafers. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.

I januari 2010 förvärvade Fouriertransform aktier och kon¬vertibler for 10,5 miljoner euro i Norstel AB och blev därmed största enskilda ägare i bolaget. Ägare sedan tidigare är riskkapitalfonder rådgivna av Eqvitec, Creandum och Northzone samt Sjätte AP-fonden.


NovaCast Technologies AB – kortare ledtid till nya bilmodeller

Bolaget som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, erbjuder fordonsindustrin och dess underleverantörer produkter och system som effektiviserar produktionsprocesserna genom att avsevärt förkorta ledtiderna vid framtagning av nya bilmodeller. Potentialen för företagets produkter och processer är just att de långa ledtiderna idag från idé till färdiga nya modeller och funktioner är mycket kostnadsmässigt betungande och tar så lång tid att biltillverkarnas risk blir oproportionerligt stor.

Genom en riktad kontant nyemission om 40 miljoner kronor har Fouriertransform blivit delägare i NovaCast, med 33 procent av kapitalet och 24 procent av rösterna.

Det är framförallt verksamhetsområdet, den patenterade Camitotekniken, som står i fokus.


FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt

Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Bolaget har byggt upp ett unikt know-how och en lovande marknadsposition med kun¬der som VAG (Audi) och AB Volvo. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt. Det ger en större flexibilitet och enklare hantering vid omställning av produktionslinjer som innebär betydande kostnads- och miljöbesparingar för kunderna.

Genom en riktad nyemission har Fouriertransform förvärvat 37 procent av aktierna i bolaget genom att investera 10 miljoner kronor.

FlexProp fick sin första kommersiella order 2007 på 28 fixturer till Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå och hös¬ten 2009 beslutade Audi att bygga en pilotlinje baserad på bolagets teknik. Kontakter har även etablerats med Scania, Vinci/Airbus, ThyssenKrupp och BMW.


Effpower AB – effektivt batteri för hybrider

Effpower AB bildades 1999 för att utveckla en uppfinning inom bipolär batteriteknik och ägs idag av bland annat Volvo Technology Transfer AB och Industrifonden. I februari 2010 investerade Fouriertransform 40 miljoner kronor i bolaget genom en riktad nyemission.

Effpower utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av cirka 1/3 av dagens hybridbilsbatterier (nickel-metall hydrid). Detta gör batteriet lämpligt för olika hybridlösningar. Bolaget har utvecklat batteriet i samarbete med fordonsindustrin och prototyper har testats av ett flertal fordonstillverkare med mycket positiva resultat. Bolaget avser att starta serieproduktion under 2011.


Ekonomisk utveckling under första kvartalet

Bolaget har under kvartalet startat sin verksamhet. Sex nya medarbetare har påbörjat sin anställning och bolaget har flyttat in i nya lokaler. Kostnader för etableringen har belastat resultatet i jämförelse med kvartal 1, 2009 då ingen verksamhet bedrevs.

Resultat

Kvartalets resultat efter skatt uppgår till -3,7 Mkr. Kostnaderna hänför sig främst till projekt- och konsulttjänster, personalkostnader och lokalkostnader. Ränteintäkterna hänför sig till avkastning på kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, men exkluderar orealiserade övervärden på placeringar på 30,7 Mkr. Kvartal 1, 2009 var likvida medel placerade på bankkonto vars avkastning resultatfördes löpande.


Kassaflöde

Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -205,8 Mkr, varav investeringar -201,9 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 761 Mkr vid kvartalets slut.


Eget kapital

Den 31 mars uppgick eget kapital till 3 004,7 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde -3,7 Mkr.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Risker och osäkerhetsfaktorer

För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2009.


Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fouriertransform och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.


Bilagor (se bifogad pdf-fil)

1. Resultaträkning & kassaflödesanalys
2. Balansräkning & förändring av eget kapital

Stockholm den 20 april, 2010


Per Nordberg
VD, Fouriertransform AB


Kontaktperson för ytterligare information

VD, Per Nordberg, +46 (0) 410 40 601
CFO, Ulf Järvenäs, +46 (0) 410 40 603

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2010

Andra kvartalet 2010-07-20
Tredje kvartalet 2010-10-25
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2011-02-10


Kort om Fouriertransform

Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och tilldelades ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.

I uppdraget ingår även att vara en aktiv ägare som tillför kompetens till varje projekt, genom att bidra med kvalificerade styrelserepresentanter – såväl egna medarbetare som personer i bolagets nätverk – i alla delägda bolag. Målsättningen anges närmare i regeringens proposition ”Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m”. För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se