Media

 1. 2010

  2010-12-31
 2. SAAB logo Fouriertransform logo

  • Saabs transmissionsutveckling flyttar till nytt bolag bemannat med Saab-ingenjörer och helägt av ett investeringskonsortium
  • Bolaget ska utveckla transmissioner för den internationella fordonsindustrin
  • Affären är ett steg i Saabs omstrukturering och bidrar till ökad effektivitet
  • Fouriertransform får möjlighet att säkerställa en unik verksamhet med en stark ingenjörsbas som kommer att stärka konkurrenskraften i svensk fordonsindustri.

 3. Fouriertransform investerar cirka 9 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Applied Nano Surfaces Sweden AB, Uppsala, som har utvecklat en innovativ processteknologi som minskar friktionsförlusterna i mekaniska system.

 4. Daniel Riazzoli börjar som Investment Manager på Fouriertransform den första februari. Daniel kommer närmast från tjänsten som Senior Associates på FSN Capital Partners i Stockholm

  Mikael Johnsson börjar som Investment Manager på Fouriertransform den första mars. Mikael kommer närmast från tjänsten som Manager på managementkonsultfirman Arthur D Little i Göteborg.

 5. Fouriertransform har av administrativa skäl beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommuniké avseende 2010 till den 8 februari 2011, istället för den 10 februari 2011 som tidigare angivits.

 6. Efter att Fouriertransform har investerat 28 miljoner kronor i Alelion Batteries AB i somras, stärker nu IKEA GreenTech bolaget ytterligare genom en riktad nyemission på 20 miljoner kronor. Alelion tillverkar idag energilagringssystem till bl.a. fordonsindustrin.

 7. Delårsrapport - Kvartal 3, 2010

  Regulatorisk information
  2010-10-25
 8. Anna Zetterlund har rekryterats som Redovisningschef till Fouriertransform och börjar den första november. Anna kommer närmast från tjänsten som Financial Controller för Inter IKEA Investments i Stockholm.

 9. Viktiga händelser under kvartalet
  - Fouriertransform beslutade om två nya investeringar för totalt 48 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 295 Mkr i sju bolag sedan 2009
  - Fouriertransform har arbetat intensivt med bolagets marknadsföring och strategiska inriktning; ett trettiotal externa presentationer har genomförts
  - Styrelsen har fastställt policydokument som Ägarpolicy, Uppförandekod inklusive Hållbarhetspolicy samt Jämställdhets- och Mångfaldspolicy   
  - Ytterligare medarbetare med erfarenhet från Venture Capital anställdes och Fouriertransform har nu sju medarbetare totalt
  - Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 12,3 Mkr (2,4 Mkr)
  - Det totala kassaflödet uppgick till 32,7 Mkr (4,3 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -49,0 Mkr (0) inklusive direkt hänförliga kostnader
  - Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut  uppgick till 2 752 Mkr (2 982 Mkr)

 10. Visa fler