Nätverk – med gedigen kunskap om tillverkningsindustrin

Fouriertransform är en ägare som bidrar med kompetens, nätverk och en god ägarstyrning så att portföljbolagen kan nå sin fulla potential. Ägarmodellen är en del i värdeskapandet och central för portföljbolagens framgång.

Att vara minoritetsinvesterare i ett bolag, oavsett vilken fas bolaget befinner sig i, ställer höga krav på Fouriertransforms organisation och ägarmodell. För att kunna bidra till värdeskapandet i portföljbolagen behövs personer med relevant kompetens som kan bidra till bolagen i alla skeden av deras utveckling.

Industriell och finansiell kompetens

Sedan starten har Fouriertransform lagt stor vikt vid att jobba för att nödvändig erfarenhet finns tillgänglig. Det gäller Fouriertransforms anställda och uppbyggnaden av ett externt svenskt och internationellt nätverk med industriell och finansiell kompetens. Flera personer i Fouriertransforms nätverk har ett förflutet hos någon av de stora fordonstillverkarna i Sverige och övriga Europa.

Ändamålsenliga styrelser

Ur nätverket rekryteras rådgivare och styrelserepresentanter till portföljbolagen. För bolagens möjligheter att bli framgångsrika är det avgörande att styrelserna har en väl anpassad sammansättning vad gäller personliga egenskaper, kompetens och erfarenhet, som kan komplettera bolagens verkställande ledning. Fouriertransformvill verka för mer jämställda styrelser i portföljbolagen, där det långsiktiga målet är en 50/50-fördelning mellan könen. En årlig genomgång av sammansättningen genomförs i syfte att nå en jämn fördelning.

Vid årsskiftet ingick ett 100-tal personer i Fouriertransformsnätverk i Sverige och internationellt, varav etttjugotal är ledamöter i portföljbolagens styrelser.

Hög intern kompetens

Även Fouriertransforms investeringsansvariga har en gedigen industriell erfarenhet och/eller bakgrund i venture capitalbranschen eller i strategisk konsultverksamhet, ofta i internationella bolag. De har en central roll i hela investeringsprocessen genom att identifiera och genomföra investeringar, ta fram en värdeskapande plan för respektive bolag och utvärdera och engagera externa styrelseledamöter.

Fouriertransforms egen styrelse upprätthåller också en löpande dialog med Fouriertransforms styrelserepresentanter i portföljbolagen. Minst ett av Fouriertransforms styrelsemöten per år förläggs till något av portföljbolagen. 

Ett hållbarhetsperspektiv

Fouriertransform har som ambition att såväl egna medarbetare som det externa nätverket ska utvecklas kompetensmässigt och erhålla kunskap om hur hållbarhetsfaktorer påverkar portföljbolag, marknad och samhällsekonomin i stort. Genom att synliggöra kompetensen på detta område kan Fouriertransform stärka sina förutsättningar att attrahera intressanta bolag och affärspartners.