Investeringsstrategi

Fouriertransform söker aktivt investeringar inom prioriterade strategiska investeringsområden i tidig- och tillväxtfas. Fouriertransform investerar tillsammans med privata investerare som en marknadskompletterande aktör. En investering kan i princip ske i alla delar av värdekedjan det vill säga från material, komponenter, moduler och system till produkter och tjänster på eftermarknaden.

Investeringsobjekt

 • engagerade entreprenörer och ledningsteam
 • verksamhet i Sverige
 • innovativa produkter med hög produktionskomplexitet
 • internationaliseringsförutsättningar/uthållig lokal marknadsposition

Investeringsstorlek

 • cirka 30–300 MSEK per investeringsobjekt

Innehavstid

 • cirka 5-10 år

Transaktionstyp

 • större minoritetsposter, 25–49 %, i onoterade bolag
 • inflytande via gemensam aktieägaragenda, styrelsearbete och löpande kontakter med portföljbolagens ledning
 • alla finansiella instrument

Ägarmodell

 • långsiktig aktiv ägare med starkt nätverk
 • fokus på hållbart värdeskapande genom lönsam tillväxt, organiskt eller genom tilläggsförvärv
 • styrelserepresentation från Fouriertransform eller externt nätverk