Investeringsprocessen

Med investeringsprocessen avser Fouriertransform hela hanteringen av en investering, från första kontakt till avyttring.

1 Identifikation av investeringsobjekt
Vid den inledande kontakten med ett potentiellt investeringsobjekt etablerar Fouriertransform en dialog för att möjliggöra en investering på kommersiella grunder. Investeringspropån får en professionell utvärdering och ambitionen är att denna process ska vara så smidig och snabb som möjligt.

2 Utvärdering och analys
Under utvärderings- och analysfasen sker en fördjupad analys som ett underlag för styrelsebeslut. Här ingår också att ta ställning till de eventuella åtgärder på hållbarhetsområdet som kan behöva vidtas för att bolaget ska leva upp till Fouriertransforms hållbarhetsmål.

3 Styrelsebeslut om investering
Styrelsen utvärderar och beslutar om en investering utifrån de ramar som ges i bolagsordningen. Styrelsen beslutar också om tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag. En värdeskapande plan tas fram och en utvärdering görs av ledning och styrelse i bolaget.

4 Värdeutveckling
När en investering är genomförd är Fouriertransform en aktiv ägare som bidrar till  t bolaget får tillgång till kvalificerad industriell och annan kompetens under hela innehavstiden. Fouriertransform verkar för att portföljbolagen utvecklas i en positiv riktning när det gäller väsentliga hållbarhetsfrågor. Investeringarnas utveckling kvalitetssäkras och följs kontinuerligt upp under hela innehavet.

5 Avyttring
En avyttring kan ske på olika sätt, beroende på vad som bedöms bäst för det enskilda portföljbolaget och de rådande marknadsförutsättningarna. Fouriertransform kan exempelvis avyttra sitt innehav till en industriell aktör, en befintlig aktieägare, en finansiell aktör eller via börsintroduktion. Styrelsen fattar beslut om avyttring.