Investeringskriterier

Vid bedömningen av en investeringspropå utgår Fouriertransform framför allt från följande kriterier.

  • Drivande företagare och ledning med fokus på bolagets tillväxt och lönsamhet.
  • Innovativ produkt eller tjänst med tillväxtpotential på den svenska och den globala marknaden.
  • Attraktiv underliggande tillväxtmarknad och goda utsikter till lönsamhet.
  • Samarbete med industriella partners som kan stötta bolagets kommersialisering och expansion.
  • En definierad lägstanivå på hållbarhetsarbetet.
  • Goda avyttringsmöjligheter vid en framtida exit.