Målet är att långsiktigt bygga värde

Fouriertransforms investeringsverksamhet riktar sig till företag och projekt i det svenska industriklustret. Investeringar har gjorts inom områden där det finns särskilt goda förutsättningar för svensk tillverkningsindustri att hävda sig i konkurrensen.

Fouriertransform är en långsiktig industriell partner som satsar både resurser och kapital i de projekt där en investering genomförs. I de investeringar som har genomförts är Fouriertransforms ambition att på ett betydande sätt kunna bidra till att bolaget får tillgång till kvalificerad industriell och annan kompetens. Det sker genom styrelserepresentation och tack vare ett stort nätverk inom industri samt forsknings- och utvecklingsklustret. Fouriertransform samarbetar med såväl privata som med offentliga aktörer.

Fouriertransforms spelplan

Venture capitals roll på kapitalmarknaden

Riskkapitalmarknadens aktörer brukar indelas i affärsänglar, venture capital och private equity, beroende på vilken fas i ett företags utveckling som de vanligtvis investerar i och med hur stora belopp. 

Medan stöd från privata affärsänglar och offentliga stödinsatser ofta handlar om mindre insatser till små, relativt nya bolag är private equity ofta inriktat på större företag i expansionsfas och på buyouts, med en betydande upplåning för förvärvet och med jämförelsevis kort tidshorisont.

Venture capital bygger sin satsning på egenföretagare som ofta är bolagets grundare, huvudägare och VD. Det investerade kapitalet tillförs portföljbolagets balansräkning och stärker därmed bolaget. Venture capitalbolagets ledning kan bidra med rådgivning, bankkontakter och eventuella nätverk. Investeringshorisonten är ofta betydligt längre än både affärsänglars och private equitys, ofta 10–12 år.

Venture capital har de senaste decennierna varit på tillbakagång till förmån för private equity. Skälen är sannolikt att venture capitalinvesteringar innebär hög risk, att de är kapitalintensiva och har en lång tidshorisont.