Årsrapporter, 2014

2015-03-12

En rad osäkerhetsfaktorer kom att prägla den ekonomiska utvecklingen både globalt och i Sverige under 2014. Tillväxtsiffrorna blev en besvikelse på de flesta håll utom i USA och i någon mån i Storbritannien. I euroområdet som helhet rådde i det närmaste stagnation, i synnerhet mot slutet av året när inte heller den tyska industrin förmådde hålla tempot uppe.

I Sverige skruvades tillväxtprognoserna gradvis ned och skälet till det var bland annat den svaga export utvecklingen och de låga industri investeringarna. Den svenska tillverkningsindustrin och dess underleverantörer är starkt sammankopplade med Europa och utvecklingen på flera viktiga exportmarknader såsom Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland får stort genomslag.

Under året kunde vi också konstatera en avvaktande attityd från investerare på venture capital-marknaden, till följd av de allmänt osäkra framtidsutsikterna. Denna försiktiga hållning påverkar initiativen i tidig fas gentemot industrins underleverantörer och vi såg flera tecken på att likviditeten var ansträngd bland många mindre och medelstora tillverkningsbolag.

För Fouriertransforms verksamhet kom det parlamentariska läget efter riksdagsvalet i september att bidra till att även vi intog en avvaktande hållning till fortsatta investeringar under en period. Den nya regeringen ville i sin budgetproposition förändra Fouriertransforms investeringsinriktning, men enligt alliansens budget, som antogs av riksdagen i december, är vårt mandat oförändrat. Vi följer noga regeringens översynav statligt riskkapital för att kunna bidra och fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt.

Kunskap som skapar tillväxt

Den tillverkande industrin har varit och är fortfarande ryggraden i svenskt välstånd. Betydelsen av våra framgångsrika och internationellt konkurrenskraftiga industriföretag känner alla väl till, liksom deras ursprung i banbrytande innovationer och nya hållbara lösningar. Vad som är minst lika viktigt är hur dessa företag i sin tur har stimulerat nya entreprenörer med nya innovationer som har omsatts i kommersiella framgångar, en växandeindustriell bas med nya jobb och nya bidrag till välfärden. Idag sker en stor del av den FoU som bedrivs i industrisektorn i sådana företag, det vill säga de underleverantörer som är så viktiga för de stora industriföretagen. I denna grupp återfinns många av de företag som är på väg att ta eller just har tagit klivet från innovation och prototyper till en hållbar kommersialiserbar produkt och vidare till marknadsbearbetning och internationalisering. Många av dem är fortfarande beroende av ett fåtal kunder på den svenska eller europeiska marknaden, vilket gör att de befinner sig i ett utsatt läge. Det är företagen i den fasen som kanske är i störst behov av det kompetenta ägarkapitalet och som i gengäld har en stor potential för värdetillväxt med nya jobb och exportintäkter.

Fouriertransforms uppdrag innebär att identifiera och stödja svenska kommersialiserbara innovationer och idéer med en tillväxtpotential. De tre miljarder som staten tilldelat bolaget är inte avsedda som stödpengar utan som ägarkapital att användas på ett professionellt sätt, utifrån marknadsmässiga kriterier och därmed skapa värde. Satsningarna inom fordons- och tillverkningsindustrin, de år som Fouriertransform verkat hittills, har därför varit ett viktigt tillskott som gör det möjligt för tillverkande företag i hela landet att skaffa nytt ägarkapital men, inte minst viktigt, att få tillgång till kunskap och nätverk som gör att de kan kommersialisera sina produkter, bli konkurrenskraftiga nog att ta steget ut på en internationell marknad och att därmed växa och nyanställa.

Försiktig optimism i investeringsportföljen

Det osäkra marknadsläget innebär att Fouriertransform märker av ett stort intresse för minoritetsinvesteringari tillväxtbolag där vi på ett marknadskompletterande sätt kan bidra till att säkerställa finansiering av strategiska projekt. Sammanlagt har vi träffat cirka 300 företag under året, varav en hel del där en framtida investering är intressant utifrån vårt kriterium om hög nivå av innovation och produktionskomplexitet och framtida värdetillväxt.

Nya investeringar har under året genomförts i Osstell i Göteborg, Pelly Intressenter i Hillerstorp, ÅAC Microtec i Uppsala, SMP Parts i Ilsbo i Hälsingland och APR Automation i Arvika. Sammantaget har vi därmed investerat 1 366 MSEK i nya portföljbolag sedan starten 2009. Totalt har Fouriertransform investerat i 25 bolag under sin livstid, varav tre har realiserats. Vid årsskiftet ingick 22 bolag i vår investeringsportfölj med en sammanlagd omsättning om 2,5 MDR SEK och med 1 600 anställda.

Trots det svåra marknadsläget under året bedöms bolagens långsiktiga potential vara god. Ett exempelär mjukvaruutvecklaren ArcCore som startat ett dotterföretag i München för att komma närmare kunderna på den centraleuropeiska fordonsmarknaden. Bränslecellsutvecklaren PowerCell etablerade sig under året på den asiatiska marknaden i Sydkorea.

Under året beslutades också om en notering av Powercell på Stockholmslistan First North Nasdaq Stockholm. Första handelsdag var 19 december. Noteringen tillförde bolaget 108 MSEK i kapital för den viktiga utvecklingsperioden framåt.

I början på 2015 avyttrades ingenjörsbolaget LeanNova till ÅF AB (publ). Bolaget startades med stöd av Fouriertransform efter konkursen av SAAB Automobile. Syftet var att bevara och kommersialisera den unika kompetens som fanns kvar i Trollhättan. Vid starten 2012 hade bolaget två anställda och har med vårt stöd vuxit till 200 medarbetare med kontor i Trollhättan, Göteborg, Shanghai och Coventry. Kunderna är primärt globala fordonstillverkare. Vi är mycket glada åt att på detta konkreta sätt ha kunnat stödja svensk bilindustri och därmed kunnat behålla denna värdefulla kompetens i Sverige. Trollhättan har därmed kunnat behålla sin position som ett kompetenskluster för fordonsindustrin. ÅF är en stark industriell ägare som kan accelerera LeanNovas fortsatta utveckling.

Hållbart värdeskapande

Fouriertransform ska stå för ett hållbart värdeskapande i en värld där trender som klimatpåverkan, befolkningstillväxt och vattenbrist påverkar förutsättningarna för företagande i ökande grad. Vår utgångspunkt är att mål om hållbarhet, tillväxt och lönsamhet är förenliga och samverkande. Genom att investera i företag med produkter som sparar resurser och minskar negativ miljö och klimatpåverkan, kan Fouriertransform bidra till att stärka konkurrenskraften för svensk industri och samtidigt bidra till klimatomställningen. Fouriertransform har som statlig aktör särskilda krav på sig att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete.

Våra hållbarhetsmål styr våra insatser. Under 2014 har vi analyserat våra portföljbolags beredskap när det gäller hållbarhetsfrågor, fokuserat på aktiviteter med målet hållbart värdeskapande såväl inom FTAB som hos våra portföljbolag. Under 2015 kommer vi att fortsätta den fördjupade dialogen med våra portföljbolag i syfte att finna kvantifierbara hållbarhetsmål som är ett led i den dagliga affärsverksamheten.

Framtidsutsikter

Ett viktigt inslag i vår verksamhet är att förutom att bidra med kapital och kunskap också medverka till nya initiativ för att skapa kluster och nätverk bland innovationsföretag. Vi blir ofta inbjudna att medverka i olika arrangemang runt om i landet som samlar företagare och innovatörer och det är glädjande att vårt deltagande efterfrågas allt mer i sådana sammanhang. Vi ser inte någon nedgång i intresset för Fouriertransform som partner och vi kommer att fortsätta att bygga ett starkt deal-flow, där vi vid årsskiftet hade ett 10-talbolag under investeringsberedning, med fokus på verksamheter i tidiga faser och nischad mekanisk industri.

Alla dessa kontakter har påvisat vilken kreativitet och innovationskraft det finns att bygga vidare påi svensk industri. Det är fantastiskt att få vara med på resan för att realisera, kommersialisera och nyindustrialisera Sverige genom så många lovande projekt. Det är nödvändigt att stärka den framtida konkurrenskraften inom svensk tillverkningsindustri, inte minst för att bidra till målet att ha Europas lägsta arbetslöshet 2020.