Halvårsrapport - Kvartal 2, 2013

2013-07-18

Fokuserat värdeskapande i portföljbolagen

Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

  • Första halvårets resultat uppgick till 7,0 MSEK (20,0 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 27,3 MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (16,5 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 27,3 MSEK.

  • Första halvårets totala kassaflöde uppgick till -316,6 MSEK (-102,6 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -274,9 MSEK (-87,8 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader. Kvartalets totala kassaflöde uppgick till -58,9 MSEK (-46,6 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -30,7 MSEK (-74,6 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader.

  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 184 MSEK (2 539 MSEK).

  • Fouriertransform beslutade under första halvåret om två nya investeringar, dels i Smart Eye AB i Göteborg på 25,0 MSEK, dels i TitanX med huvudkontor i Göteborg på 185,0 MSEK.

  • Fouriertransform beslutade under första halvåret om tilläggsinvesteringar på 62,3 MSEK i åtta befintliga portföljbolag.

  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 895 MSEK i 18 bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 2,6 MDR.

Viktiga händelser efter halvåret och andra kvartalet

  • Regeringens förslag om ett utvidgat mandat för Fouriertransforms verksamhet, vilket godkänts av riksdagen, kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 20 augusti 2013. Kallelse med förslag på ändrad bolagsordning sker den 19 juli 2013.