Delårsrapport - Kvartal 3, 2013

2013-10-29

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (22,4 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 59,2 MSEK
  • Det totala kassaflödet uppgick till -9,3 MSEK (-27,3 MSEK), varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -50,3 MSEK (-8,6 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 179 MSEK (2 546 MSEK)
  • En extra bolagsstämma i Fouriertransform avhölls den 20 augusti 2013 där beslut fattades att utvidga bolagets verksamhetsmandat till att, förutom fordonsindustrin, även omfatta övriga delar av tillverkningsindustrin
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om en ny investering i RotoTest International AB i Rönninge på 12,3 MSEK
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om tilläggsinvesteringar på 36,6 MSEK i fem befintliga portföljbolag
  • Under Almedalsveckan anordnade Fouriertransform seminarium med temat ”Hur Sverige säkerställer en framgångsrik fordonsindustri,  
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 945 MSEK i 19 bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 2,8 MDR