Delårsrapport - Kvartal 1, 2013

2013-04-22

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (3,6 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 52,1 MSEK
  • Det totala kassaflödet uppgick till -257,7 MSEK (-56,2 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -244,3 MSEK (-13,2 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 247 MSEK (2 576 MSEK) Fouriertransform beslutade under kvartalet om två nya investeringar, dels i Smart Eye AB i Göteborg på 25,0 MSEK, dels i TitanX med huvudkontor i Göteborg på 185,0 MSEK
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om tilläggs-investeringar på 33,5 MSEK i fyra befintliga portföljbolag
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 865 MSEK i 18 bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 2,6 MDR