Delårsrapport - Kvartal 3, 2012

2012-10-24

Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,4 Mkr (-73,1 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 12,3 Mkr
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av återläggning av nedskrivning på innehavet i aktiefonder på 15,6 Mkr samt reavinst på 11,6 Mkr på realisering av innehavet i räntefonder
  • Det totala kassaflödet uppgick till -27,3 Mkr (-68,3 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -8,5 Mkr (-55,7 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 546 Mkr (2 592 Mkr)
  • Fouriertransform har under kvartalet förhandlat med flera bolag för att undersöka möjligheten att genomföra investeringar som ny delägare
  • Företrädare för Fouriertransforms styrelse och verkställande direktör deltog under Almedalsveckan
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 586 Mkr i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om 1,8 Mdr