Bokslutskommuniké, 2012

2013-02-08

Hög aktivitet i en avvaktande marknad

Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2012

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (27,5 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 29,4 MSEK. Årets resultat uppgick till 43,0 MSEK (-76,7 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 29,4 MSEK.
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till -41,1 MSEK (-3,7 MSEK) varav investeringar i portföljbolag -45,5 MSEK (-20,6 MSEK). Årets kassaflöde uppgick till -170,9 MSEK (-137,0 MSEK) varav investeringar i portföljbolag -142,0 MSEK (-115,0 MSEK).
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2 505 MSEK (2 604 MSEK) vid årets slut
  • Under året beslutades om investeringar i tre nya bolag på totalt 71 MSEK samt om tilläggsinvesteringar på 70 MSEK
  • Fouriertransform avyttrade i juni hela sitt innehav i portföljbolaget FlexProp AB i Halmstad till huvudägaren Strömberg Innovation AB
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 630 MSEK i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om ca 2,0 MDR