Halvårsrapport - Kvartal 2, 2012

2012-07-18

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,5 Mkr (13,8 Mkr)
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av utdelning från ränte-och aktiefonder på 35,0 Mkr, reavinst på 31,7 Mkr från realisering av innehavet i räntefonder samt en orealiserad nedskrivning på innehavet i ränte- och aktiefonder på-22,2 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -46,6 Mkr (-16,7 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -74,3 Mkr (-22,7 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 539 Mkr (2 686 Mkr)
  • Fouriertransform beslutade i april om en investering i ArcCore AB i Göteborg på 10 Mkr och i maj om en investering i CeDe Group AB i Malmö på 50 Mkr
  • Fouriertransform avyttrade i juni hela sitt innehav i portfölj- bolaget FlexProp AB i Halmstad till huvudägaren Strömberg Innovation AB
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 566 Mkr i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om 1,8 Mdr