Delårsrapport - Kvartal 1, 2012

2012-04-19

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,6 Mkr (-44,9 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 42,2 Mkr
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av återläggning av nedskrivning av det bokförda värdet av aktiefonder med 28,8 Mkr samt avskrivning av kvarvarande bokfört värde på portföljbolaget Effpower AB med -15,0 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -56,2 Mkr (-48,7 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -47,7 Mkr (-43,0 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 576 Mkr (2 689 Mkr)
  • Fouriertransform beslutade i januari om en investering i LeanNova Engineering i Trollhättan på 1,6 Mkr
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 491 Mkr i fjorton bolag i det svenska fordonsklustret