Årsrapporter, 2011

2012-03-13

Året 2011 inleddes med ganska höga förväntningar inom fordonsindustrin. Efter den goda utvecklingen 2010 var det många som hoppades att vi var på väg att hämta in det som hade förlorats under krisåren 2008 och 2009.

Under sommaren 2011 förbyttes framtidstron i pessimism, på grund av de tilltagande statsfinansiella kriserna i framför allt Sydeuropa. De statliga problemen har inneburit en kraftig inbromsning i den europeiska ekonomin som skapat oro och lett till en avvaktande hållning hos många aktörer. Ovissheten påverkar underleverantörerna negativt och deras framförhållning och produktionsplanering kompliceras. I Sverige fortsatte dessutom ägarfrågan och slutligen konkursen i Saab att orsaka stor turbulens i underleverantörsledet, vilket har öppnat för många investeringsansökningar och för vår investering i ett nytt ingenjörsbolag i Trollhättan i januari 2012. Även om bolagen är generellt bättre rustade nu än under förra krisen och har bättre uthållighet så kan 2012 bli ett nytt svårt år, vilket understryks av nedgången i industriproduktionen under sista kvartalet 2011. Bland de 500 största fordonskomponenttillverkarna har vart fjärde företag en soliditet under 20 procent, skuldsättningsgraden har ökat och nära en tredjedel av dem gick med förlust 2010, visar till exempel en lönsamhetsstudie från Fordonskomponentgruppen.

Växande intresse för samordning

Många företag har också tvingats bredda sin verksamhet mot andra branscher än fordonsindustrin och de försöker även hitta nya vägar att nå fordonstillverkarna på marknader utanför Sverige. Det har lett till ett intensifierat intresse för samverkan i kluster med medverkan av Fouriertransform. Lärdomen från 2008 är att få är starka nog för att ta sig ut på nya marknader på egen hand, eftersom det behövs en ordentlig kritisk massa för att klara av en sådan satsning. Det här speglar ett generellt problem, nämligen den timglasformade industristrukturen i Sverige. Sverige har jämförelsevis få bolag i mellansegmentet, där den livskraftiga tillväxten, som kräver en viss storlek under en längre tid, normalt sker. Därför använder stora svenska fordonstillverkare idag i hög grad utländska underleverantörer, medan de små svenska leverantörerna inte får samma chans. I Frankrike och Tyskland använder sluttillverkarna till 80 procent inhemska leverantörer, i Sverige är motsvarande siffra 20 procent. Sveriges utmaning är därför att få en bättre balans i timglasstrukturen. Fouriertransforms mindre bolag måste kunna driva nya projekt för att växa sig starka och skapa uthållighet. Deras chans att växa är att kunna nå ut till de utländska marknader där den stora tillväxten finns, vilket i sin tur kräver en viss storlek. Här ser Fouriertransform en stor uppgift i att, bland annat med hjälp av vårt svenska och utländska nätverk, ändra på timglasstrukturen och underlätta att även tidiga projekt får kraft att växa. I själva verket är det nätverk vi har byggt upp Fouriertransforms stora styrka. Med hjälp av de högt kvalificerade personer som ingår där kan vi vara en industriell partner till portföljbolagen och ha ett långsiktigt perspektiv.

Ett nätverk som kan branschen

Nätverket består av människor som har och har haft kvalificerade befattningar inom områden som FoU, marknad, produktion och logistik och de har stor erfarenhet när det gäller ledarskap och affärsutveckling. De förstår vad som är branschens huvudfrågor och har med sin höga industriella kompetens en förmåga att avgöra investeringspropåernas bärkraft. Det innebär också att de har kort startsträcka och rätt fokus när vi går in i en investering.

Investeringsverksamheten

Sedan starten 2009 har Fouriertransform tagit emot och noggrant berett flera hundra investeringsansökningar och investerat sammanlagt cirka 463 miljoner kronor i 13 bolag runt om i landet. Dessa investeringar har medfört att andra investerare också har deltagit och den totala nyinvesteringsnivån uppgår därmed till 1 400 miljoner kronor då de andra medinvesterarna är medräknade. Ett av våra portföljbolag, NovaCast Technologies, tvingades begära sig i konkurs på grund av stora förluster som resulterade i en akut likviditetskris. Att sådant händer är beklagligt, men är ett naturligt inslag i venture capital-verksamhet. Under 2011 har vi haft ett allt intensivare arbetsläge med ett stort antal investeringsansökningar efter sommaren. Närmare 100 ansökningar har inkommit. Omkring 60 av dessa har bedömts som intressanta varav 25 var under investeringsberedning vid årsskiftet. Vi har därför under året koncentrerat våra ansökningsbehandlingar inom våra strategiområden till bolag i tillväxt och mogen fas för att få en bättre portföljbalans och vi ser här flera möjligheter till positiva framtidsinvesteringar. Ett nystartat venture capital-bolag inleder nästan alltid sin verksamhet med investeringar i tidig fas och med relativt små investeringsbelopp.

Framtidsutsikter

Framåt fokuserar Fouriertransform framför allt på de strategiska investeringsområdena Effektivare produktion, Intelligens i fordon och Hållbara fordon. Det är områden där Fouriertransform bedömt att Sverige har en kompetens som står sig väl i internationell konkurrens. Inom Effektivare produktion, som till exempel handlar om plåtbearbetning och pressning, ser Fouriertransform under 2012 ett stort arbete med att bygga kluster och skapa kritisk massa, för att dessa bolag i nästa skede ska kunna nischa erbjudandena mot utlandet. Intelligens i fordon handlar om att ta tillvara möjligheterna till korsbefruktning mellan svenskt IT-kunnande och fordonskunnande. Här finns stor kompetens i Fouriertransforms nätverk, som kan utveckla tillväxtmöjligheterna, exempelvis i portföljbolaget Pelagicore. När det gäller Hållbarhet är den stora frågan fortfarande att hitta rätt batteritekniker. Här söker Fouriertransform också kringprojekt och tjänster inom segmentet energilagring. 2012 kommer att bli ett utmanande och svårt år för svenska underleverantörer till fordonsindustrin, men tillsammans kan vi skapa styrka och framtidstro.