Boksluts- kommuniké, 2011

2012-03-10

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 27,5 Mkr (-32,0 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 15,0 Mkr
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av utdelning från aktieoch räntefonder i kapitalförvaltningen på 25,7 Mkr samt återläggning av nedskrivning av det bokförda värdet på aktiefonder med 15,6 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -3,7 Mkr (15,2 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -20,6 Mkr (-10,1 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 604 Mkr (2 729 Mkr)
  • Fouriertransform beslutade i december om en investering i Eelcee AB i Stockholm på 50,0 Mkr
  • Under 2011 har Fouriertransform beslutat att investera 83,5 Mkr i fyra bolag i det svenska fordonsklustret
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 491 Mkr i fjorton bolag i det svenska fordonsklustret
  • I januari, 2012 togs beslut om en investering i ett nytt ingenjörsbolag i Trollhättan, LeanNova Engineering AB