Delårsrapport - Kvartal 1, 2011

2011-04-18

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 22,4 Mkr uppgick till -44,9 Mkr (-3,6 Mkr)
  • Under kvartalet har det bokförda värdet på portfölj- bolaget NovaCast Technologies AB, 44,2 Mkr, skrivits av då bolaget i mars gick i konkurs
  • Det totala kassaflödet uppgick till -48,7 Mkr (-205,8 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -43,0 Mkr (-201,9 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 689,1 Mkr (2 760,6 Mkr)
  • Fouriertransform har under kvartalet mottagit omkring 35 investeringsansökningar
  • Fouriertransform genomförde en ny investering i Vicura AB i Trollhättan på 8,1 Mkr
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 361 Mkr i tio bolag