Halvårsrapport - Kvartal 2, 2011

2011-07-19

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 21,9 Mkr uppgick till 13,8 Mkr (12,3 Mkr)
  • Det totala kassaflödet uppgick till -16,7 Mkr (32,7 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -22,7 Mkr (-49,0 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 686 Mkr (2 752 Mkr)
  • Fouriertransform har under kvartalet mottagit omkring 28 nya investeringsansökningar
  • Fouriertransform genomförde i maj en investering i Jobro Plåtkomponenter AB i Ulricehamn på 12,7 Mkr
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investeratotalt 398 Mkr i elva bolag