Boksluts- kommuniké, 2010

2011-02-07

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -32,0 Mkr (0,6 Mkr) och påverkades av en orealiserad nedgång i marknads-värdet på räntefonder. I resultatet ingår inte orealiserade värden i aktiefonder på 27,6 Mkr                                                
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 4,5 Mkr (8,2 Mkr)                                                             
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till 15,2 (-1,0 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -10,1 Mkr (-43,9) inklusive direkt hänförliga kostnader
  •  Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 729 Mkr (2 965 Mkr)
  • Fouriertransform genomförde en ny investering i Applied Nano Surfaces Sweden AB i Uppsala, 9 Mkr, och har sedan starten 2009 beslutat att investera totalt 356 Mkr i tio bolag
  • Fouriertransform beslutade att bilda ett nytt bolag, Vicura AB, med management för Saab Automobile’s avdelning för transmissionsutveckling
  • Ytterligare tre medarbetare med erfarenhet från Venture Capital anställdes och Fouriertransform har nu tio medarbetare totalt