Delårsrapport - Kvartal 3, 2010

2010-10-25

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Fouriertransform beslutade om en ny investering i Max Truck AB i Östersund på 7 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 304 Mkr i åtta bolag
  • Fouriertransform har genomfört flera riskkapitalseminarier med stort deltagande på olika platser i Sverige
  • Fouriertransform har under kvartalet mottagit 15 investeringsansökningar
  • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 11,7 Mkr uppgick till 25,0 Mkr (1,4 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -38,4 Mkr (-14,0 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -8,8 Mkr (0) inklusive direkt hänförliga kostnader för samtliga investeringar
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 748,0 Mkr (2 967,6 Mkr)