Halvårsrapport - Kvartal 2, 2010

2010-07-20

Viktiga händelser under kvartalet 

  • Fouriertransform beslutade om två nya investeringar för totalt 48 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 295 Mkr i sju bolag sedan 2009 
  • Fouriertransform har arbetat intensivt med bolagets marknadsföring och strategiska inriktning; ett trettiotal externa presentationer har genomförts Styrelsen har fastställt policydokument som Ägarpolicy, Uppförandekod inklusive Hållbarhetspolicy samt Jämställdhets- och Mångfaldspolicy    
  • Ytterligare medarbetare med erfarenhet från Venture Capital anställdes och Fouriertransform har nu sju medarbetare totalt 
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 12,3 Mkr (2,4 Mkr) 
  • Det totala kassaflödet uppgick till 32,7 Mkr (4,3 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -49,0 Mkr (0) inklusive direkt hänförliga kostnader 
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut  uppgick till 2 752 Mkr (2 982 Mkr)