Delårsrapport - Kvartal 1, 2010

2010-04-20

Ett händelserikt kvartal

  • VD och fem nya medarbetare bl a med erfarenhet från fordonsindustrin och riskkapitalbranschen tillträdde sina befattningar
  • Fouriertransform genomförde fyra nya investeringar för totalt 202 Mkr och hade vid kvartalets utgång investerat i totalt fem bolag
  • Kvartalets resultat efter skatt och exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 30,7 Mkr uppgick till -3,7 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -205,8 Mkr, varav investeringar -201,9 Mkr
  • Totala likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 2 761 Mkr