Bokslutskommuniké 2009

2010-02-15

  • Fouriertransform AB bildades efter ett riksdagsbeslut i december 2008. Bolagets mål är att stärka svensk fordonsindustri.
  • Fouriertransform är ett så kallat venture-capitalbolag med ett eget kapital på 3 Mdkr. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.
  • Styrelsen i Fouriertransform valdes vid en extra bolagsstämma den 29 april 2009. Till styrelsens ordförande utsågs Lars-Olof Gustavsson, ordförande i Four Seasons Venture Capital AB.
  • Till verkställande direktör utsågs i oktober Per Nordberg, v VD och CFO i Sandvik. Han tillträdde sin befattning 1 januari 2010.
  • Fouriertransforms första investering genomfördes i oktober 2009 då bolaget beslutade att investera sammanlagt 60 Mkr i Powercell Sweden AB.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 8,3 Mkr.
  • Det totala kassaflödet inklusive investeringar uppgick till 2 966 Mkr efter erhållen nyemission om 3 Mdkr.
  • Totala likvida medel uppgick vid årsskiftet till 2 965 Mkr.