Finansiell information

De statligt ägda företagen, bland dem Fouriertransform, representerar stora värden. Ytterst ägs företagen gemensamt av svenska folket. Det ställer stora krav på en öppen och professionell informationsgivning.

Den finansiella informationen från Fouriertransform följer regeringens särskilda Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Det innebär att bolaget upprättar årsredovisning, kvartalsrapporter och bokslutskommuniké enligt Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009